Η εταιρεία

AIM Business Solutions

Η AIM Business Solutions είναι μία εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων εξειδικευμένων σε θέματα Επιδοτήσεων, Λογιστικής Υποστήριξης,  Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης και Υπηρεσιών Ασφάλισης. Πρόκειται για μια ομάδα νέων ατόμων με σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες που προσφέρει σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Η εταιρεία απαρτίζεται από ανθρώπους με πλούσιες σπουδές και αξιοσημείωτη εργασιακή εμπειρία στους τομείς των επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων, της λογιστικής υποστήριξης και των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Η λειτουργία της εταιρείας αναφέρεται σε αυτές τις τρείς διακριτές ενότητες που σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες συνδυάζονται με αποτέλεσμα να παρέχουμε πλήρεις επιχειρηματικές λύσεις.

- Επενδυτικά Προγράμματα
- Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
- Λογιστική Υποστήριξη
- Υπηρεσίες Ασφάλισης

Η ενότητα των επενδυτικών προγραμμάτων αφορά στην μελέτη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών αλλά και δημοσίων φορέων στα πλαίσια είτε ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας με σκοπό την ανάπτυξη. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους, έχοντας λάβει μέρος σε όλο τον κύκλο των προγραμμάτων, από την αρχική μελέτη, έως την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, σε συνεργασία με τους ενδιάμεσους φορείς ελέγχου. Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων που έχει φέρει εις πέρας η εταιρία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες νέων επιχειρηματιών (προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ), επενδυτικά σχέδια μεσαίου μεγέθους από υφιστάμενες επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ, Πρόγραμμα Ελευθέρων Επαγγελματιών κ.α.) και μεγάλου μεγέθους επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και επενδυτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στην οικονομία και να βρίσκουμε συνεχώς τα κατάλληλα εργαλεία για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων - πελατών μας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες τους.

Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες για την μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και δύναται να συμβάλλουν στην προσπάθεια κάθε επιχείρησης να αναπτύξει με σύγχρονους τρόπους συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση – προετοιμασία της επιχείρησης, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΣΔΠ, την εκπαίδευση του προσωπικού, την δοκιμαστική εφαρμογή και λειτουργία του ΣΔΠ και την πιστοποίηση της επιχείρησης από ανεξάρτητο φορέα. Η εταιρεία αναλαμβάνει και την μηνιαία παρακολούθηση και τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας των πελατών της, ως εξωτερικός υπεύθυνος του συστήματος.

Η ενότητα των λογιστικών υπηρεσιών αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα της εν γένει λογιστικής παρακολούθησης, ήτοι τήρηση βιβλίων, υποβολή και πληρωμή δηλώσεων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συστάσεις και πάσης φύσεως τροποποιήσεις εταιρειών  όλων των νομικών μορφών (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ατομικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες κλπ), σύνταξη μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων, ενημέρωση και υπαγωγή σε προγράμματα επιδότησης απασχόλησης από δημόσιους φορείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικής φύσεως, μηνιαία ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης και καθοδήγηση – παροχή συμβουλών για την επίτευξη του φορολογικά βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος, έλεγχος ορθότητας σημειωμάτων περαίωσης, διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. έναρξη, μεταβολή, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών.

Στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, γνωρίζοντας τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέρουν πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που είναι δυνατόν να απειλήσουν την επιχείρησή του, όπως ολοκληρωμένα προγράμματα που απευθύνονται στους ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, ευέλικτα προγράμματα αστικής ευθύνης σε επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες-επαγγελματίες, και προγράμματα ομαδικής ασφάλισης. Για τον ιδιώτη, πρώτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία προσφέροντας μια σειρά προγραμμάτων ικανών να καλύψουν όλες τις πιθανές ανάγκες για σας και την οικογένεια σας, καθώς επίσης και η κάλυψη της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας.