Επικαιρότητα

Δημοσιεύτηκαν 4 νέα προγράμματα ενίσχυσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύτηκαν 4 νέα προγράμματα ενίσχυσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύτηκαν 4 νέα προγράμματα ενίσχυσης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, δημοσιεύτηκαν 4 νέα προγράμματα ενίσχυσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Περισσότερα στοιχεία αναφορικά με τον σκοπό, τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, τις δαπάνες και τους επιμέρους όρους κάθε προγράμματος μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
- Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
- Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές
- Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συνοπτικά ισχύουν τα κάτωθι:

Πλαίσιο

Το τέσσερα νέα προγράμματα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Τα νέα προγράμματα στοχεύουν στην δημιουργία νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησηςστους κάτωθι στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν ανά δράση

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

- Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31-12-2015 δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών που ΔΕΝ εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αν αυτή ξεπερνά το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

- άνεργοι πτυχιούχοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- φυσικά πρόσωπα (πτυχιούχοι) που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητακαι δεν εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας.

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά των δικαιούχων για το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να ΜΗΝ υπερβαίνει τις 20.000,00€ ως ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ ως οικογενειακό εισόδημα.

Ενίσχυση Τουριστικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έναρξη έως 31-12-2015),πουδραστηριοποιούνταιστον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές εντάσσονται οι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιριστικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο franchise ή πρακτόρευσης, καθώς και Shop in a shop, ενώ αποκλείεται ρητά η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού κάθε Προγράμματος.

Εξαιρούνται δραστηριότητες σχετικές με:

- την εστίαση και το λιανικό εμπόριο
- τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
- την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες δαπάνες

Μόνο για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και Τουρισμό

- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
-
Μεταφορικά μέσα

Κοινές για όλα τα προγράμματα

- Μηχανήματα – Εξοπλισμός
-
Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
- Προβολή - Προώθηση σε αγορές στόχους
- Λογισμικό
-
Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
-
Μελέτες - έρευνες αγοράς - συμβουλευτική
-
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Μόνο για τα Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Πτυχιούχους

- Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, θέρμανσης, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες)
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
- Αποσβέσεις παγίων
-
Προμήθεια αναλωσίμων

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Προϋπολογισμός και ποσοστό επιχορήγησης ανά πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Ελάχιστος Προϋπολογισμός

Μέγιστος Προϋπολογισμός

Ποσοστό Επιχορήγησης

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

15.000€

200.000€ με μέγιστο τον Κ.Ε. του 2015

40-50%

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

15.000€

150.000€ με μέγιστο τον Κ.Ε. του 2015

40-50%

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

15.000€

60.000€

100%

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

5.000€

25.000€

ή 40.000€/50.000€ για σύμπραξη

100%


Προθεσμίες υποβολής

Πρόγραμμα

Έναρξη Υποβολών

Λήξη Υποβολών

Επιλεξιμότητα Δαπανών

Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

07/04

20/05

11/02

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

29/03

17/05

11/02

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

17/03

27/04

17/03

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

08/03

15/04

08/03


Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Σχετικά αρχεία