Επικαιρότητα

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Σύμφωνα με την από 15/12/2015 Τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος δίνεται παράταση έως τις 29/02/2016 για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης και έως τις 31/03/2016 για την υποβολή αιτημάτων Πιστοποίησης - Ολοκλήρωσης
Ανακοινώθηκε η Απόφαση Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Βασικότερα σημεία της τροποποίησης του οδηγού η παράταση στην προθεσμία αιτήσεων τροποποίησης έως 29/02/2016 και τελικής πιστοποίησης - ολοκλήρωσης έως 31/03/2016, ενώ παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των τροποποιήσεων Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου.


Αναλυτικά οι αλλαγές του οδηγού:

Στο Κεφάλαιο 14 του Οδηγού «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρι τις 31.3.2016 έναντι της αρχικώς οριζόμενης προθεσμίας των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών και τεχνικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.

Συγκεκριμένα, η προτελευταία παράγραφος:

«Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του έργου τους, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) οι οποίες δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2015.».

Επιπλέον στο τέλος του κεφαλαίου προστίθεται η παρακάτω παράγραφος, η οποία υπήρχε στο Παράρτημα XIV «Παρακολούθηση έργων»:

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, ο ΕΦΕΠΑΕ υποχρεούται στη διενέργεια αυτεπάγγελτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης με Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης».

Αντίστοιχα, τροποποιείται η προθεσμία και στο Παράρτημα XIV «Παρακολούθηση έργων», Ενότητα Α) «Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης».

Συγκεκριμένα, η προτελευταία παράγραφος

Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του, είναι υποχρεωτική η υποβολή, από πλευράς δικαιούχου, Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης.

αντικαθίσταται ως εξής:

Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως την 31/03/2016, είναι υποχρεωτική από πλευράς δικαιούχου, η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης και η προσκόμιση του αιτήματος (ή η αποστολή του) στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2015.

Στο Κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» για διαχειριστικούς και τεχνικούς λόγους, αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο που αρχικά είχαν προβλεφθεί σε τρεις και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μέχρι την 29/2/2016 αντί του προβλεπόμενου «πριν την ημερομηνία λήξης του έργου».

Συγκεκριμένα, η πρώτη παράγραφος:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως δύο (2) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με  την   αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.

αντικαθίσταται ως εξής:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις (3) τροποποιήσεις του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από τον ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικής σύνθεσης κτλ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.

και η τρίτη παράγραφος

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) πριν  την ημερομηνία λήξης του έργου, όπως αυτή προκύπτει βάσει της Απόφασης Ένταξης, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν παρατάσεων που έχουν εγκριθεί, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και συνοδευόμενο από όλα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ.)

διαμορφώνεται ως εξής:

Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μέχρι την 29/2/2016, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές κλπ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29/2/2016, καμία τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου δε γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένες, δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.

Στο Κεφάλαιο 16.2 του Οδηγού, στο τρίτο σημείο (bullet) της δεύτερης παραγράφου «Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 3 μήνες (αυτοδίκαιη)», διαγράφεται δεδομένης της λήξης των έργων στις 31.12.2015 και της λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Συνεπώς, η δεύτερη παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

Ενδεικτικά, εξετάζει και λαμβάνει απόφαση για:

- Αλλαγή υπεύθυνου έργου
- Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου
- Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης
- Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης
- Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού (σε περίπτωση κατάργησης τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση. Η αλλαγή αυτή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας σε αυτό)
- Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης».

Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 16.2 του Οδηγού προστίθεται η παρακάτω Σύσταση:

ΣΥΣΤΑΣΗ
Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προτίθεται να τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσής του  σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, να  λαμβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση του αρμόδιου εταίρου του  ΕΦΕΠΑΕ ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης ΚΑΙ ότι είναι αναγκαία ή όχι η υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης.

Στο Παράρτημα VII «Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Γ «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, το σημείο:

Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XV του Οδηγού), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα τραπεζικά εμβάσματα.

Δηλαδή:

- Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.
- Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και
- αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.

αντικαθίσταται ως εξής:

Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XV του Οδηγού), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και σε περιπτώσεις που η εξόφληση γίνεται μέσω εντάλματος πληρωμής σε τραπεζικό ίδρυμα να ζητούνται τα εξής:
- Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.
- Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.

Στο Παράρτημα VII «Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Δ. «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας» διαγράφεται η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσον αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.» δεδομένου ότι μπορεί να διαπιστωθεί χρεωπίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος:

Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας
Προϋπόθεση    για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα     του δικαιούχου            της ενίσχυσης, δηλαδή του    επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσο αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωσης της πιστωτικής κάρτας
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή)

αντικαθίσταται ως εξής:

Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας
Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωσης της πιστωτικής κάρτας
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης
αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή).