Λογιστικές Υπηρεσίες

Η ενότητα των λογιστικών υπηρεσιών αναφέρεται στην παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής υποστήριξης από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα της εν γένει λογιστικής παρακολούθησης, ήτοι τήρηση βιβλίων, υποβολή και πληρωμή δηλώσεων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συστάσεις και πάσης φύσεως τροποποιήσεις εταιρειών  όλων των νομικών μορφών (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ατομικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες κλπ), σύνταξη μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή ασφαλιστικών ταμείων, ενημέρωση και υπαγωγή σε προγράμματα επιδότησης απασχόλησης από δημόσιους φορείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικής φύσεως, μηνιαία ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης και καθοδήγηση – παροχή συμβουλών για την επίτευξη του φορολογικά βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος, έλεγχος ορθότητας σημειωμάτων περαίωσης, διεκπεραίωση του συνόλου των εργασιών που σχετίζονται με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. έναρξη, μεταβολή, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων), φορολογικές δηλώσεις ιδιωτών.