Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ενότητα των επενδυτικών προγραμμάτων αφορά στην μελέτη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών αλλά και δημοσίων φορέων στα πλαίσια είτε ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα είτε ιδιωτικής πρωτοβουλίας με σκοπό την ανάπτυξη. Τα στελέχη της εταιρείας έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους, έχοντας λάβει μέρος σε όλο τον κύκλο των προγραμμάτων, από την αρχική μελέτη, έως την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, σε συνεργασία με τους ενδιάμεσους φορείς ελέγχου. Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων που έχει φέρει εις πέρας η εταιρία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες νέων επιχειρηματιών (προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ), επενδυτικά σχέδια μεσαίου μεγέθους από υφιστάμενες επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΕΠ, Πρόγραμμα Ελευθέρων Επαγγελματιών κ.α.) και μεγάλου μεγέθους επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και επενδυτικές δυνατότητες που παρουσιάζονται στην οικονομία και να βρίσκουμε συνεχώς τα κατάλληλα εργαλεία για την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων - πελατών μας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες τους.