Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Γενικά

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Τα στελέχη της AIM BUSINESS SOLUTIONS διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση και τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Στόχος μας είναι να θέσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να οργανωθεί με τον βέλτιστο τρόπο και επιτύχει αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο και ανταγωνιστικές τιμές, θα σας οδηγήσουμε με σιγουριά σε μια επιτυχημένη πιστοποίηση.

Η εταιρεία AIM BUSINESS SOLUTIONS επιπλέον μπορεί να σας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και εσωτερικών επιθεωρήσεων ή να αναλάβει όλα τα καθήκοντα του Υπεύθυνου του Συστήματος για την επιχείρηση σας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση των ακόλουθων συστημάτων:

- ISO 9001:2008
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

- ISO 13485:2003
Σύστημα Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων & σχετικών υπηρεσιών

- Y.A. 1348
Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

- HACCP
Βασικές Διαδικασίες & Προγράμματα για την Ασφάλεια των Τροφίμων

- ISO 22000:2005
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

- ISO 14001:2004
Σύστημα Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης

- ISO 18001:2007
Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία

- ΕΛΟΤ 1429:2008
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

- ΕΛΟΤ 1435:2009
Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας