Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τι αφορά
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή  τουριστική αγορά.

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Ως υφιστάμενες ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως 31-12-2015.

Πολύ Μικρή

Απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000 €.

Μικρή

Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000 €.

Μεσαία

Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 50.000.000 €, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000 €.

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές εντάσσονται οι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιριστικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ 55 ή υποδιαιρέσεις αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο franchise ή πρακτόρευσης, καθώς και Shop in a shop, ενώ αποκλείεται ρητά η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού του Προγράμματος.

Πέρα από τις αμιγώς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές επιβατών, τουριστικές μαρίνες, επιχειρήσεις ενοικίασης μεταφορικών μέσων και σκαφών, ταξιδιωτικά πρακτορεία, ξεναγοί, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ, οργανωμένες πλαζ κ.α..

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

-

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

-

3

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

-

4

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό για μελέτη και πιστοποίηση

5

Προβολή – Προώθηση

Μέχρι 15.000€

6

Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού

Μέχρι 20.000€

7

Μεταφορικά Μέσα

Μέχρι 15.000€

8

Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Μέχρι 2.500€

9

Μελέτες / έρευνες αγοράς

5.000€ και μέχρι 2.500€ ανά μελέτη

10

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων

40% και μέχρι 24.000€

12.000,00€ ανά υφιστάμενη ή νέα ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ


Το άθροισμα των δαπανών στις Κατηγορίες 1, 2 και 3 ανωτέρω θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50%του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11-02-2016.

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:

- Για την υλοποίηση κτιριακών βελτιώσεων, πρέπει να υφίσταται ιδιοκτησία ή μίσθωση διάρκειας έξι (6) ετών από την πραγματοποίηση των δαπανών ή δώδεκα (12) ετών για ανέγερση κτιρίου
- Στην κατηγορία Μηχανήματα – Εξοπλισμός περιλαμβάνονται μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής/πολλαπλής χρήσης χρήσης (έως 15.000€) και ΑΠΕ (αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση)
- Το επιλέξιμο κόστος για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000€ για εκθεση στην Ελλάδα και 6.000€ για έκθεση στο εξωτερικό
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης ή αναβάθμισης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 2ου βαθμού με τον δικαιούχο, ενώ ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της πρόσληψης
- Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας του 2015 και τυχόν νέες επιχορηγούμενες θέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€).

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 70 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη). Τα 50 εκατ. αφορούν σε καταλύματα και τα 20 εκατ. σε λοιπές επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα. Ο προϋπολογισμός κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

28.576.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

23.044.000 €

Αττική

9.800.000 €

Στερεά Ελλάδα

2.800.000 €

Νότιο Αιγαίο

5.600.000 €


Τα 50.000.000€ αφορούν στα καταλύματα, από τα οποία τα 10.000.000€ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40.000.000€ θα διατεθούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις (2014 και 2015). Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα διατεθούν 20.000.000€, από τα οποία τα 5.000.000€ αφορούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 15.000.000€ αφορούν σε υφιστάμενες με τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις (2014 και 2015).

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης του στόχου (1 ΕΜΕ).

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από 29-03-2016 έως 17-05-2016.

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της επένδυσης.

Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 30% και κατά μέγιστο 80% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σχετικά αρχεία