Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Νεοφυής Επιχειρηματικότητα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Τι αφορά
Στόχος της δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

- Αγροδιατροφή
- Ενέργεια
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
- Υγεία - Φάρμακα
- Υλικά - Κατασκευές

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία:

- είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και ΔΕΝ εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, αν αυτή ξεπερνά το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές εντάσσονται οι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιριστικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, ενώ κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο αίτηση, είτε ατομικά, είτε ως εταίρος. Εξετάζεται και βαθμολογείται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των εταίρων, είτε οριζόντια (συνέργειες στον ίδιο κλάδο) είτε κάθετα (συνέργειες σε διαφορετικό κλάδο). Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, συνεργασίες φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι σύζυγοι ή συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.

Οι επιχειρήσεις και οι εταίροι τους θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 01-01-2012 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης με εξαίρεση τις δράσεις κατάρτισης.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο franchise ή πρακτόρευσης, καθώς και Shop in a shop, ενώ αποκλείεται ρητά η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού του Προγράμματος.

Εξαιρούνται δραστηριότητες σχετικές με:

- την εστίαση και το λιανικό εμπόριο
- τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
- την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού

1

Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, θέρμανσης, φιλοξενία σε θερμοκοιτίδες)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, συμβουλευτική σε θερμοκοιτίδες, σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

8%

3

Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

15%

4

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (<1.500€ ανά είδος)

30%

5

Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (>1.500€ ανά είδος) / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (<5.000€)

40%

6

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

7

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

8

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

24.000€

9

Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

20%

Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό με ποσό  >1.500€ ανά είδος θα πρέπει να παραμείνουν ενεργές και να διατηρήσουν τον εν λόγω εξοπλισμό για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (τελική πληρωμή επιχορήγησης).

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολών 17-03-2016.

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:

- Οι δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου
- Οι δαπάνες ενοικίου και μισθοδοσίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο εκμισθωτής ή αντίστοιχα ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 2ου βαθμού με τον δικαιούχο
- Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της πρόσληψης
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000€, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ
- Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 60.000 €. Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 120 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 60% και 2ος κύκλος 2016: 40%). Ο προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο (72 εκ. €) κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

43.440.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

12.780.000 €

Αττική

11.040.000 €

Στερεά Ελλάδα

2.760.000 €

Νότιο Αιγαίο

1.980.000 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από 17-03-2016 έως 27-04-2016.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 25% και 50% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σχετικά αρχεία