Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Το Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές

Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Τι αφορά
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
- Υλικά / Κατασκευές
- Εφοδιαστική Αλυσίδα
- Ενέργεια
- Περιβάλλον
- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
- Υγεία

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν
Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα κάτωθι:

- Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31-12-2015 είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
- Νέες επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί μέχρι 31-12-2015
- Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνταν μέχρι 31-12-2015 σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ,
- Σε περίπτωση που η επένδυση αφορά σε ΚΑΔ που δεν διαθέτει επί του παρόντος η επιχείρηση, θα πρέπει να έχει δραστηριοποιηθεί σε αυτόν κατά την έγκριση του σχεδίου

Πολύ Μικρή

Απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000 €.

Μικρή

Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000 €.

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές εντάσσονται οι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιριστικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο franchise ή πρακτόρευσης, καθώς και Shop in a shop, ενώ αποκλείεται ρητά η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού του Προγράμματος.

Εξαιρούνται δραστηριότητες σχετικές με:

- την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό
- τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
- την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

40%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

90%

3

Άϋλες Δαπάνες

-     Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

-     Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

-     Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

-     Τεχνική & Συμβουλευτική Υποστήριξη

100% και σε κάθε περίπτωση  μέχρι 100.000€

4

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο.

40% και μέχρι 24.000€

12.000,00€ ανά υφιστάμενη ή νέα ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ


Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11-02-2016.

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:

- Για την υλοποίηση κτιριακών βελτιώσεων, πρέπει να υφίσταται ιδιοκτησία ή μίσθωση διάρκειας έξι (6) ετών από την πραγματοποίηση των δαπανών ή δώδεκα (12) ετών για ανέγερση κτιρίου
- Στην κατηγορία Μηχανήματα – Εξοπλισμός περιλαμβάνονται μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης (έως 15.000€) και ΑΠΕ (αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση)
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης ή αναβάθμισης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.500€, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 2ου βαθμού με τον δικαιούχο, ενώ ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της πρόσληψης
- Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας του 2015 και τυχόν νέες επιχορηγούμενες θέσεις θα πρέπει να διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του μήνα ολοκλήρωσης

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 15.000 € και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 130 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 60% και 2ος κύκλος 2016: 40%). Ο προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο (78 εκ. €) κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

48.840.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

7.200.000 €

Αττική

16.800.000 €

Στερεά Ελλάδα

3.000.000 €

Νότιο Αιγαίο

2.160.000 €


Ποσοστό 10% του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης του στόχου (1 ΕΜΕ).

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από 07-04-2016 έως 20-05-2016.

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στο πρώτο έτος υλοποίησής της επένδυσης.

Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 30% και κατά μέγιστο 80% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σχετικά αρχεία