Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πλαίσιο
Το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τι αφορά
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ειδικότερα:

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
- φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας.

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά των δικαιούχων για το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να ΜΗΝ υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000,00€ ως ατομικό εισόδημα ή τις 35.000,00€ ως οικογενειακό εισόδημα.

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων / μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
- συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια
- συμπληρωματικότητα / συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) / δραστηριοτήτων

Στις επιλέξιμες επιχειρηματικές μορφές εντάσσονται οι ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, συνεταιριστικές και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε μία μόνο αίτηση, είτε ατομικά, είτε ως εταίρος. Αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, συνεργασίες φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι σύζυγοι ή συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού. Αυτοαπασχολούμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να διακόψουν την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία οριστικής ένταξης.

Οι επιχειρήσεις και οι εταίροι τους θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 01-01-2012 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης με εξαίρεση τις δράσεις κατάρτισης.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε δίκτυο franchise ή πρακτόρευσης, καθώς και Shop in a shop, ενώ αποκλείεται ρητά η συστέγαση επιχειρήσεων.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης ορίζονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού του Προγράμματος.

Εξαιρούνται δραστηριότητες σχετικές με:- την εστίαση και τον τουρισμό
- τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
- την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων

Το λιανικό εμπόριο είναι επιλέξιμο μόνον αν αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. πώληση φαρμάκων από κτηνίατρο).

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού

1

Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας, θέρμανσης κ.α.)

60%

2

Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, συμβουλευτική σε θερμοκοιτίδες, σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης)

20%

3

Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

10%

4

Προμήθεια αναλωσίμων

15%

5

Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

30%

6

Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

12.000€

7

Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (<1.500€ ανά είδος)

20%

8

Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (>1.500€ ανά είδος) / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (<5.000€)

40%


Οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό (με ποσό  >1.500€) θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολών 08-03-2016.

Διευκρινήσεις επί των δαπανών:
-
Οι δαπάνες ενοικίου και μισθοδοσίας δεν είναι επιλέξιμες αν ο εκμισθωτής ή αντίστοιχα ο νεοπροσλαμβανόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως 2ου βαθμού με τον δικαιούχο
- Ο νεοπροσλαμβανόμενος θα πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία της πρόσληψης
- Το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης εταιρικής ιστοσελίδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000€, ενώ θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑμεΑ (WCAG 2.0 – level AA)
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, μόνο εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ
- Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση

Προϋπολογισμός
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 5.000 € έως 25.000 €. Το ποσό των 25.000 € αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει  έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί  να ανέλθει έως 50.000 €.

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 50 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί σε δύο (2) κύκλους προκήρυξης (1ος κύκλος 2015: 65% και 2ος κύκλος 2016: 35%). Ο προϋπολογισμός για τον πρώτο κύκλο (32,5 εκ. €) κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα

19.500.000 €

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

5.785.000 €

Αττική

5.070.000 €

Στερεά Ελλάδα

1.261.000 €

Νότιο Αιγαίο

884.000 €


Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προθεσμία υποβολής
Η περίοδος των υποβολών θα διαρκέσει από 08-03-2016 έως 15-04-2016.

Προθεσμία ολοκλήρωσης
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα τριών (3) συνολικά αιτημάτων επαλήθευσης δαπανών, δύο (2) ενδιάμεσων με την ολοκλήρωση ποσοστού άνω του 25% και 50% του προϋπολογισμού αντίστοιχα και ενός (1) τελικού με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Σχετικά αρχεία