SME Instrument

SME Instrument

Το SME Instrument εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 και στοχεύει στην υποστήριξη, χρηματοδότηση και ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

SME Instrument

Πλαίσιο

Το SME Instrument εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Το Horizon 2020 είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ.


Τι αφορά

Το SME instrument είναι ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην υποστήριξη, χρηματοδότηση και ανάπτυξη των πλέον καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων ή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιοί μπορούν να επιδοτηθούν

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι αποκλειστικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις* (μεμονωμένες ή σε σύμπραξη), οι οποίες έχουν διεθνείς φιλοδοξίες και έχουν τη θέληση να μετατρέψουν ισχυρές, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες σε προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες που θα πρωταγωνιστήσουν στις αγορές.

Κάθε σχέδιο θα πρέπει να αφορά νέο προϊόν ή διαδικασία, σχεδιαστική καινοτομία,  νέες τεχνολογίες ή νέες εφαρμογές υφιστάμενων τεχνολογιών. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς το αναμενόμενο οικονομικό και πρακτικό αποτέλεσμα στον τομέα εφαρμογής του σχεδίου.

*Μικρή Επιχείρηση: προσωπικό < 50 άτομα, ετήσιος κύκλος εργασιών < 10.000.000 €, ετήσιος ισολογισμός < 10.000.000 €.
*Μεσαία Επιχείρηση: προσωπικό < 250 άτομα, ετήσιος κύκλος εργασιών < 50.000.000 €, ετήσιος ισολογισμός < 43.000.000 €.

Ενισχυόμενοι τομείς προτεραιότητας

Οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να εμπίπτουν σε έναν από τους κάτωθι τομείς:

- Blue Growth (Βιώσιμη ανάπτυξη θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων)
- Βιοτεχνολογία
- Αστικές υποδομές
- Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
- Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (mobile e-government)
- Μεταφορές
- Νανοτεχνολογία
- Διαγνωστικά μηχανήματα
- Οικολογική καινοτομία (eco-innovation) και υλικά
- Οικολογική παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων
- Ενεργειακά συστήματα - μείωση αποτυπώματος άνθρακα

Επιλέξιμες δαπάνες ανά φάση

Η Φάση 1 αφορά στην μελέτη βιωσιμότητας και την αποτύπωση της εμπορικής δυναμικής της επιχειρηματικής ιδέας. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναδεικνύεται η τεχνολογική / πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υπό ανάπτυξη ιδέας. Η μελέτη μπορεί να περιλαμβάνει:

- Ανάλυση κινδύνου
- Έρευνα αγοράς
- Διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας
- Στρατηγική διαχείριση καινοτομίας
- Αναζήτηση συνεργασιών
- Προβλέψεις για το αναμενόμενο εμπορικό αποτέλεσμα

Στην Φάση 2 αναμένεται να αναπτυχθεί στην πράξη, επιστημονικά & τεχνικά, η καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα σε ένα έτοιμο προς εμπορική διάθεση προϊόν, υπηρεσία ή διεργασία. Ειδικότερα, αφορά στην υλοποίηση του business plan και μπορεί να περιλαμβάνει:

- Δοκιμές
- Σχεδιασμό (design)
- Πρωτοτυποποίηση
- Έργα επίδειξης
- Πιλοτική εφαρμογή
- Scale-up
- Προσομοίωση αγοράς

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα ακόμη στάδιο (Φάση 3), κατά την οποία οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, χρηματοδοτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου, επενδυτικά εργαλεία και μηχανισμούς δικτύωσης και εξωστρέφειας. Δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση συνεισφορά με τη μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Οι επιχειρήσεις που υλοποιούν έργα μέσω του SME Instrument έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική επιχειρηματικής καινοτομίας (coaching) σε όλη τη διάρκεια του έργου από εξειδικευμένα στελέχη και μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο mentors / coaches διεθνούς βεληνεκούς.

Προϋπολογισμός

Για την Φάση 1, προβλέπεται εφάπαξ ποσό 50.000 €.

Για την Φάση 2, προτείνεται προϋπολογισμός μεταξύ 715.000 3.500.000 € (επιδότηση 500.000 – 2.500.000 €), χωρίς όμως να αποκλείονται έργα μικρότερου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού.

 
Στα πλαίσια του προγράμματος θα διατεθούν κονδύλια 26.557.000 € για την Φάση 1 & 233.701.600 € για την Φάση 2 για την περίοδο 2014-2015.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε εφάπαξ ποσό 50.000 € για την Φάση 1 και σε ποσοστό 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης για την Φάση 2, ενώ μόνο για ειδικές περιπτώσεις (υψηλές ανάγκες έρευνας) της Φάσης 2 το ποσοστό ενδέχεται να ανέλθει σε 100%.

Προθεσμία υποβολής

Για την φάση 1:

18-03-2015
17-06-2015
17-09-2015
25-11-2015

Για την Φάση 2:
18-03-2015
17-06-2015
17-09-2015
25-11-2015

Οι προθεσμίες υποβολών κατά γενικό κανόνα επαναλαμβάνονται κάθε έτος με μικρές μόνο αποκλίσεις.

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έξι (6) μήνες για την Φάση 1 και δώδεκα (12) – εικοσιτέσσερις (24) μήνες για την Φάση 2 από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σχετικά αρχεία