ΕΛΟΤ 1429:2008

ΕΛΟΤ 1429:2008

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα

ΕΛΟΤ 1429:2008

Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και να επιζητούν την αναβάθμιση της διαχειριστικής τους επάρκειας µέσω της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων στη λειτουργία και έλεγχο των διεργασιών τους. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος επηρεάζεται από το μέγεθος και τη δομή του οργανισμού, τις ανάγκες, τους στόχους και την κατηγορία των έργων.

Οι τύποι επάρκειας σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός είναι:
Τύπος Α: Δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (τεχνικό αντικείμενο), όπου περιλαμβάνονται: Οικοδομικά, συγκοινωνιακά, δίκτυα κοινής ωφελείας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά / αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τεχνικές μελέτες, κλπ.
Τύπος Β: Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, όπου περιλαμβάνονται: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, προμήθεια, δημιουργία και εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες συμβούλων, κατάρτιση και συμβουλευτική, κλπ.
Τύπος Γ: Συγκεκριμένες δράσεις (εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ), όπου περιλαμβάνονται: εκπαίδευση, βοήθεια στο σπίτι, δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα, κλπ καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.α). Επισημαίνεται ότι οι δράσεις αυτού του τύπου δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αναθέσεις για τις οποίες απαιτείται δημόσιος διαγωνισμός.

Το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας αναπτύσσεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
- Προσδιορισμός των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την υλοποίηση των έργων δημοσίου χαρακτήρα
- Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης και των αρχείων που τηρούνται με τις απαιτήσεις του προτύπου
- Αναθεώρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση από τις απαιτήσεις του προτύπου και εισαγωγή νέων διαδικασιών και αρχείων στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πλήρης έλλειψη
- Εκπαίδευση προσωπικού στις απαιτήσεις του συστήματος
- Εφαρμογή του συστήματος
- Ανασκόπηση και τροποποίηση συστήματος αν κρίνεται απαραίτητο 
- Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου