ΕΛΟΤ 1435:2009

ΕΛΟΤ 1435:2009

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας

ΕΛΟΤ 1435:2009

Πρόκειται για το Ελληνικό πρότυπο Διασφάλισης της Διαχειριστικής Επάρκειας των εταιρειών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημηστική προβολή του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα.
 
Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό του ΕΛΟΤ 1435 και τα αντίστοιχα πεδία πιστοποίησης είναι:
 
- σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής στρατηγικής 
- παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης καθώς και η καθ` οιοδήποτε μέσο εγγραφή, 
- προσαρμογή, εκτέλεση ή αναπαραγωγή τους κατά τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α` 25) που γίνεται για τους παραπάνω σκοπούς
- παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή από τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου μέσου προβολής των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου
- παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 
- μετάδοση ή καταχώρηση ή με άλλο υλικό μέσο προβολή των διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου.
 
 
Η ανάπτυξη συστήματος σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 1435 και η σχετική πιστοποίηση αποτελούν απόδειξη της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες επικοινωνίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους.
 
Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας για:

- την πιστοποίησή τους 
- την αυτοαξιολόγησή τους και
- τη βελτίωση της ικανότητάς τους στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας.
 
Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 έχει ανάλογη δομή και διάρθρωση με αυτή του ISO 9001 και συνεπώς διευκολύνεται η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο προτύπων. Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή του ΕΛΟΤ 1435 είναι:
 
- Κάλυψη των νομικών απαιτήσεων και ιδιαίτερα του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου2008) και συγκεκριμένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3. 
- Η οργάνωση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου, το οποίο συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οργανισμού
- Η συστηματικοποίηση του ελέγχου των διεργασιών και διαδικασιών και η συνεχής βελτίωση αυτών. Όταν οι διεργασίες και διαδικασίες είναι υπό έλεγχο (under control) αποτρέπονται και προλαμβάνονται λάθη και αστοχίες.
- Το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του προσωπικού
- Η απόκτηση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας
- Η συστηματικοποίηση της διοίκησης των διεργασιών και διαδικασιών.
 
Η διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1435 περιλαμβάνει τις κάτωθι φάσεις: 
 
Διαγνωστική μελέτη
Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ώστε να εντοπιστούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν, για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου.
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
Σε αυτό το στάδιο συντάσσονται οι υπάρχουσες διαδικασίες βελτιώνονται με βάση το πρότυπο και καλές πρακτικές και αναπτύσσονται νέες διαδικασίες. Οι διαδικασίες του Συστήματος οριστικοποιούνται και εγκρίνονται από την Διοίκηση. 
Εκπαίδευση προσωπικού
Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται στην εφαρμογή και τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας. 
Δοκιμαστική Εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας
Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος από την επιχείρηση.  Εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος για καταγραφή τυχόν αδυναμιών και βελτιώσεων που προέκυψαν από την εφαρμογή.  
Πιστοποίηση της επιχείρησης
Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.