Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Leader

Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Leader

Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader του άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Leader

Γενικά

Οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

 • η δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών και υπηρεσιών της τουριστικής προσφοράς της περιοχής,
 • η αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,
 • η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,
 • η διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της τουριστικής προσφοράς.

Επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

 1. Η διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα, που θα απευθύνεται θεματικά σε επισκέπτες ποικίλων ενδιαφερόντων, σε συνδυασμό με την χάραξη και υποστήριξη ελκυστικών τουριστικών διαδρομών γνωριμίας με τη φύση, τα προϊόντα και τα μνημεία της περιοχής.
 2. Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους, ώστε να είναι ευχερής η διάθεσή τους τόσο επί τόπου, όσο και στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού.
 3. Η προστασία και ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως κύριο συστατικό στοιχείο της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.
 4. Η διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά προϊόντα της, ιδιαίτερα με το οινικό προϊόν,
 5. Η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (με έμφαση στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος) και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της δημιουργικής διασύνδεσης των νευραλγικών αρχαιολογικών και ιστορικών πόλων της, η ενιαία ανάδειξη των οποίων συνιστά ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής.
 6. Η βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής με σκοπό την προσέλκυση νέων κατοίκων μόνιμης εγκατάστασης και την μεταστροφή των δυσμενών πληθυσμιακών εξελίξεων.
 7. Η μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) και ενίσχυση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να αποτελέσουν το μελλοντικό δυναμικό ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή.
 8. Η προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Γενικό πλαίσιο

ΜΕΤΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

41

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

411 

Ανταγωνιστικότητα

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

L123β

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

413

Ποιότητα ζωής

Διαφοροποίηση

L311 

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312 

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313 

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L321 

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

L323 

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

421

Διατοπική και διακρατική συνεργασία

421α

Διατοπική συνεργασία

421β

Διακρατική συνεργασία

431

Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση 

 

431α

Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν σε Τοπικά Διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους ή /και μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους που αποτελούν Δήμους, οι οποίοι δε διαιρούνται σε Τοπικά Διαμερίσματα. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει και εκτός σχεδίου περιοχές Τοπικών Διαμερισμάτων με πληθυσμό από 5.000 έως 10.000 κατοίκους.

Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

Στο πλαίσιο του υπομέτρου ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων (εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων), καθώς και προϊόντων της δασοκομίας. Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πληρούν, ανάλογα με τον τομέα της επένδυσης, τις ελάχιστες προϋποθέσεις σχετικά με το περιβάλλον, την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την εργασιακή ασφάλεια και την αειφόρο διαχείριση των δασών. Οι παρεμβάσεις είναι περιορισμένου ύψους και ειδικότερα συνολικού κόστους μέχρι € 500.000. Στο υπομέτρο εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
 • L123β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων».

Ως προς τη δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Δεν παρέχεται στήριξη σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Αποκλείεται η ενίσχυση:

α) επενδύσεων για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε.

β) επενδύσεων παρασκευής και εμπορίας προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού

γ) επενδύσεων στο επίπεδο του λιανικού εμπορίου

δ) επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα

ε) επενδύσεων οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια των ΚΟΑ.

Ως προς τη δράση L123β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Υπάγονται επενδύσεις που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία των δασοκομικών προϊόντων μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου.

Υπομέτρο L311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, που υλοποιούνται από φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση ως κατωτέρω και διαφοροποιούν τις δραστηριότητες της γεωργικής εκμετάλλευσής τους, με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δε σχετίζονται με τη γεωργία (αγροτικός τουρισμός, βιοτεχνία κ.λπ.).

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

L311−1 

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες. 

600.000 έως 40 κλίνες

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

L311−2

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων

L311−3 

300.000 ή 600.000 και έως 40 κλίνες, εφόσον περιλαμβάνεται και υποδομή διανυκτέρευσης

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

L311−4 

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

L311−5 

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

L311−6 

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

L311−7 

300.000

Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

L311−8 

300.000

Όσον αφορά στα επισκέψιμα αγροκτήματα, η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 στρεμμάτων.

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

L312−1 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

L312−2 

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

L312−3 

300.000 

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

L312−4 

300.000 

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

L312−5 

300.000  ή  100.000, εάν στο έργο δεν προβλέπονται ενέργειες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων


Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Στο πλαίσιο του υπομέτρου προβλέπεται η ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα που αφορούν στη βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην προβολή−προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης.

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

L313−5

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

600.000 έως 40 κλίνες

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής

L313−6

300.000

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού

L313−7

300.000

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου(εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

L313−8

300.000

Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπο μέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

L313−9

300.000

 Οι παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του υπομέτρου, μπορούν να υλοποιηθούν και εντός περιοχών Natura 2000.

Υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών»

Στο υπομέτρο μπορούν να περιληφθούν έργα για την αναβάθμιση οικισμών με στόχο την προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΔΡΑΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων

L322−3

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες του ακινήτου για το οποίο προορίζεται η ενίσχυση

40.000 για κάθε παρέμβαση αποκατάστασης εξωτερικών όψεων ιδιωτικών κτιρίων.

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου είναι η ύπαρξη μελέτης συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού ή η ύπαρξη σχεδίου αναβάθμισης αυτού.

Οι παρεμβάσεις δεν εφαρμόζονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς. Κατά προτεραιότητα, θα εντάσσονται οικισμοί στους οποίους έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα βασικά δίκτυα (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης).

Μέτρο 421 «Διατοπική και διακρατική συνεργασία»

Το μέτρο 421 περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

421α. «Διατοπική συνεργασία: αφορά συνεργασία στο εσωτερικό της Χώρας για την εφαρμογή κοινής δράσης»

421β. «Διακρατική συνεργασία: αφορά συνεργασία μεταξύ περιοχών της Χώρας με περιοχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών για την εφαρμογή κοινής δράσης»

Μέτρο 431: «Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση»

Το μέτρο 431 περιλαμβάνει τα ακόλουθα υπομέτρα:

431α: «Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ»

431β: «Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση»