Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Αποστολή μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας
Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Παρεχόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

- Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1- Ε2– Ε9)
- Υποβολή αιτήσεων στο Taxisnet για κλειδάριθμο και ενεργοποίηση του λογαριασμού.
- Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.
- Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
- Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
- Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.