Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Λογιστική για εμάς δεν είναι η τυπική καταχώρηση παραστατικών στα βιβλία μιας εταιρείας
Λογιστικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Παρεχόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

- Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες , εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.
-
Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
-
Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
-
Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών
-
Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
-
Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
-
Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
-
Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ ,παρακρατούμενων, ΦΜΥ και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών είτε ηλεκτρονικά είτε  χειρόγραφα
-
Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
-
Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, κ.λπ.
-
Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις
-
Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων
-
Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες  της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να κάνει και διορθωτικές κινήσεις
-
Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
-
Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
-
Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
-
Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
-
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
-
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)